Tag Archives: Virgo Apollonia

Saint Apollonia, patron saint of odontology

Anna Lantz Stockholm, Sweden   Image of Saint Apollonia within the initial ā€œVā€ of the prayer Virgo Apollonia. Parchment breviary, Flanders, c. 1400. Photo by Anna Lantz. Six miniatures from the back side, none of which depicts Saint Apollonia. Parchment breviary, Flanders, c. 1400. Photo by Anna Lantz. Saint Apollonia was from a Greek family […]